Trang chủ game võ hiệp

logo

Liên thông server s2015 ~ s2016

Liên Thông Server s1~s7~[1] 2016~[2] 2016 vào 09h ngày 24-5-2016

Chức nghiệp

  • Côn Lôn
  • Đường Môn
  • Nga My
  • Tiêu Diêu

∗Định hướng:Cận chiến, tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★★
Chiến đấu:★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★
∗Định hướng:Từ xa, Tấn công
Đặc điểm
Tu luyện:★★★★
Chiến đấu:★★★★★
Nâng cấp:★★★★★
Độ khó:★★★★★